3. Vera Wang fall 2013 finale by The Fashion Informer:Lauren David Peden