9. Nonoo fall 2013 detail shots by The Fashion Informer:Lauren David Peden